DLTC Views of Ireland
'I loved Ireland and DLTC. I made so many friends and learnt lots of English'
Marcus, Germany
Que dicen los estudiantes >>

Summer - Teenagers

Kursy angielskiego i zajęcia rekreacyjne

Grupa wiekowa: 12-17 lat

Dun Laoghaire (Dublin): 29/06/2020 - 08/08/2020

Clare: 06/07/2020 - 18/07/2020

Nasze lekcje jȩzyka angielskiego >

Oferujemy:
 • 15 godzin lekcyjnych ogólnego kursu jȩzyka angielskiego tygodniowo (poniedziałek-piątek 9.15-12.30)
 • zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli native speakerów (z kwalifikacjami odpowiadającymi wymogom irlandzkiego Ministerstwa Edukacji)
 • 6 poziomów, od początkujacego (A1) po zaawansowany (C1)
 • test jȩzykowy online przed przybyciem i indywidualny test ustny w pierwszym dniu kursu
 • szczególny nacisk na rozwijanie u uczniów umiejȩtności sprawnego posługiwania siȩ jȩzykiem angielskim w mowie, poprzez poruszanie ważnych dla nich tematów
 • „Poznaj swoich irlandzkich rówieśników” - okazja do spotykania się i pracy z uczniami irlandzkimi przez określony czas co tydzień w klasie
 • Moduł umiejętności egzaminacyjnych co tydzień dla uczniów na poziomie B1 lub wyższym - niezależnie od tego, czy uczeń przygotowuje się do egzaminów Cambridge, Trinity lub szkolnych, moduł ten zawiera strategie weryfikacji i wykonania egzaminu.
 • niewielkie liczebnie grupy: średnio 12 uczniów w klasie (maksymalnie 15) w Dun Laoghaire/ średnio 9 uczniów w klasie (maksymalnie 12) w Clare
 • dostȩp do wszelkich materiałów dydaktycznych
 • monitorowanie postȩpów w nauce każdego z uczniów poprzez cotygodniowy test
 • krótkie zadanie domowe prawie każdego dnia, wymagające np. uzyskania konkretnej informacji od rodziny goszczącej albo innego rodzaju użycia i ćwiczenia jȩzyka angielskiego poza obrȩbem klasy
 • certyfikat ukończenia kursu wraz z raportem z postȩpów w nauce.

Typowy plan lekcji >

Poniedziałek  
09:15-10:45 Testy ustne, zajȩcia zapoznawcze i integracyjne, konwersacja
Przerwa  
11:00-12:30 Zajȩcia z angielskiego ogólnego
Wtorek-czwartek  
09:15-10:45 Zajȩcia z angielskiego ogólnego (w tym poprawa prac domowych, zagadnienia gramatyczne i jȩzykowe, Moduł umiejętności egzaminacyjnych, wzbogacanie słownictwa, ćwiczenia z rozumienia ze słuchu, czytania i pisania)
Przerwa  
11:00-12:30 Konwersacja / wprowadzenie i sprawdzanie arkuszy ćwiczeń nawiązujących do zajȩć popołudniowych/ „Poznaj swoich irlandzkich rówieśników” / praca nad projektem/test sprawdzający postȩpy w nauce w każdy czwartek
Piątek  
09:15-10:45 Zajȩcia z angielskiego ogólnego
Przerwa  
11:00-12:30 Powtórka przerobionego materiału/arkusze ćwiczeń, dyskusje

Nacisk na praktykę języka mówionego >

W Szkole Jȩzykowej DLTC wychodzimy z założenia, że o opanowaniu jȩzyka świadczy dopiero zdolność posługiwania siȩ nim w mowie. Wielu z przybywających do nas uczniów jest w stanie poprawnie rozwiązywać ćwiczenia gramatyczne z podrȩcznika, ale z trudem radzi sobie z zastosowaniem swoich wiadomości w praktyce jȩzyka mówionego. Dlatego właśnie, chociaż prowadzone przez nas zajȩcia obejmują zarówno gramatykȩ, jak też ćwiczenia z zakresu pisania, rozumienia za słuchu oraz czytania, najwiȩkszy nacisk kładziemy na rozwijanie zdolności sprawnego posługiwania siȩ jȩzykiem angielskim w mowie. Robimy to poprzez poruszanie ciekawych tematów z życia codziennego, które interesują uczniów i są dostosowane do ich poziomu. Oferujemy lekcje na 6 poziomach zaawansowania, od podstawowego (A1) po zaawansowany (C1), niezależnie wiȩc od tego, czy dany uczeń zaczyna dopiero poznawać jȩzyk angielski, czy też pragnie przygotować siȩ do egzaminu Cambridge, mamy pewność, że nasze zajȩcia pomogą mu w osiągniȩciu zamierzonego celu. Dążymy do tego, aby pod koniec kursu każdy uczeń był w stanie opowiedzieć o swoim pobycie w Irlandii, a wyjeżdżając posługiwał siȩ angielskim z wiȩkszą swobodą, zyskawszy dodatkowe słownictwo i wiȩkszą pewność siebie.
About our Summer English Programme for teenagers About our Summer English Programme for teenagers About our Summer English Programme for teenagers About our Summer English Programme for teenagers
DLTC English Language School Facebook Page